Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „OCHRONKA” im. bł. E. Bojanowskiego w Kędzierzynie – Koźlu

Nasze Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek wraz z dziećmi i rodzicami tworzymy atmosferę DOMU, w którym panuje pokój, miłość, zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia w odkrywaniu i poznawaniu Boga w otaczającym je świecie.

„Wychowanie nie powinno dokonywać się w oderwaniu od rodziny”
bł. Edmund Bojanowski

Wizja Przedszkola

Urzeczywistnienie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, w zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodowej.

Misja Przedszkola

 1. Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
 2. Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości wyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.
 3. Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
 4. Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistnienia.
 5. Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

INFORMACJA O NASZEJ PLACÓWCE

Nasze przedszkole  – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „ Ochronka” im bł. E. Bojanowskiego  

w Kędzierzynie – Koźlu, ul Kozielska29  funkcjonuje w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.  

Przedszkole potocznie zwane jest OCHRONKĄ.

Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Leśnicy Op.

ul Klasztorna 2

Przedszkole nasze jest przedszkolem katolickim nastawionym na wychowanie w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół katolicki. Podstawą realizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego jest odniesienie się do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i  koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego oparta jest na wartościach chrześcijańskich, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe małego dziecka. Uważał on, że najważniejszym celem wychowania jest, „ Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, dlatego też w tym kierunku zmierzały jego metody wychowawcze i cały program. Aby człowiek mógł ten cel osiągnąć najpierw musi być umiejętnie, stopniowo przygotowany poprzez rozwój wrodzonych zadatków i wprowadzony w świat wartości poprzez wychowanie, by z czasem sam przyjął odpowiedzialność za swój rozwój. Dla Bojanowskiego wychowanie, to proces kształtowania osobowości wychowanków poprzez wprowadzenie ich w świat wartości religijnych, moralnych, społecznych i kulturalnych. 

PERSONEL I BAZA PRZEDSZKOLA

Personel przedszkola:

•  Przedszkole posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę

    pedagogiczną, która dba o swój rozwój zawodowy poprzez udział w różnych formach

   doskonalenia, studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie ciągle nowych rozwiązań

   edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych.

•  Kadra Pedagogiczna jest wspierana przez personel obsługi.

•  W przedszkolu jest przeprowadzana przez nauczyciela i logopedę, diagnoza gotowości szkolnej oraz diagnozy  dla dzieci z zaburzeniami mowy.

Baza:

•  Przedszkole nasze mieści się na parterze budynku jednorodzinnego będącego Domem Zakonnym Sióstr Służebniczek, które są właścicielem budynku.

Placówka posiada:

 • 3 sale dydaktyczne (wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci, kąciki zabaw oraz zabawki umożliwiające  wszechstronny rozwój i integrację dzieci.
 • jadalnię dla wszystkich dzieci,
 • gabinet logopedy,
 • ogród przedszkolny- bogaty w różnorodne kwiaty, krzewy i drzewa (wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu),
 • plac zabaw z urozmaiconym, nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym, ciągle modernizowanym.
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

•  Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na dobre zorganizowanie pracy

    dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej.

•  Wszystkie środki dydaktyczne, materiały, przybory i narzędzia do zajęć i zabaw umieszczone są

   w określonych, łatwo dostępnych miejscach.

•  Materiały dydaktyczne zostały przygotowane zgodnie z określonymi regułami: stopniowanie

    trudności, przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego, wyzwalanie

    różnych form aktywności, kontrola błędów umożliwiająca samodzielne poszukiwanie rozwiązań,

    itd.

•   Przedszkole do pełniejszej formacji religijnej dzieci korzysta z kaplicy domu zakonnego.

•  Teren przedszkola jest w całości ogrodzony.

•  Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze

   specjalnymi  potrzebami żywieniowymi.

STOSOWANE ZASADY WYCHOWANIA:

Główna strategią oddziaływań wychowawczych, a w naszej pracy z dziećmi jest strategia świadectwa, która polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. personalny symbol wartości. Dzięki tej strategii zwłaszcza Siostry, nauczycielki i wychowawczynie pomagają dziecku w nabywaniu i urzeczywistnieniu takich samych wartości. Zachodzi to nie tyle przez proces poznania lub przedstawiania wartości, lecz przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami. W Biblii, historii, literaturze i codziennym życiu w umiejętny sposób odnajdujemy zasady i wzory osobowe, tak ważne w wychowaniu.

Zgodnie z koncepcją bł. Edmunda Bojanowskiego w naszej Ochronce:

Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi„.

W realizacji tego celu stosujemy w ochronce odpowiednie zasady wychowania, do których należą:

•  Zasada świadomego i celowego organizowania przez wychowawczynię sytuacji wychowawczych

   oraz wykorzystanie dla celów wychowawczych codziennych wydarzeń i sytuacji życiowych.

•  Zasada integracji praw i potrzeb związanych z rozwojem dziecka, jego naturą i rozwijanie ich

   zgodnie z celem wychowania.

•  Zasada dbałości o harmonijny rozwój, w którym każda sfera jest jednakowo ważna.

   Działania wychowawcze w sposób integralny są ukierunkowane na wszystkie sfery rozwoju

   dziecka.

•  Zasada wykorzystania ważnej roli spuścizny kulturalnej, jako środka wychowawczego.

  Odwołanie się do polskiej tradycji i kultury wpisuje się w konkretne uwarunkowania

   i   prowadzenie do wychowywania we wspólnocie kościelnej, kulturowej, narodowej, dokonując

   wszczepienia w  problematykę czasu, w jakim żyje człowiek.

•  Zasada budowania wspólnoty osób.

•  Zasada pielęgnowania tzw. rytuału ochronki (obrzędowość, zwyczaje związane z przeżywaniem

    pór dnia, dni tygodnia i pór roku), przybliżającego określone ideały i wartości.

•  Zwraca się w niej uwagę na duchowość, na transcendencję, na egzystencję człowieka wypełnioną

    wartościami; podkreśla się problem odpowiedzialności, poczucia obowiązku i godności osoby

    ludzkiej.

•  Zasada integracji wartości kulturalnych z wartościami życia, co powinno zachodzić także na

   etapie życia wspólnotowego poprzez autentyczne relacje osobowe wychowanków

   z  nauczycielkami.

•  Zasada współdziałania ochronki z rodziną i środowiskiem w procesie integralnego wychowania 

    dziecka.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ

Współpraca przedszkola z rodziną, która jest dla dziecka naturalnym środowiskiem wychowawczym, w przekazie systemu norm i wartości, integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka oparta jest na następujących zasadach:

•  Zasada jasnego informowania rodziców o specyfice wychowania w ochronce, zasadach

   współpracy z rodziną oraz konsekwentnego ich przestrzegania dla osiągnięcia celu wychowania

   w ochronce;

•  Zasada pierwszeństwa prawa rodziców do wychowania dzieci (mowa o prawie naturalnym)

   z uwzględnieniem ich praw rodzicielskich, także w związku z planowaniem działań

   wychowawczych w ochronce;

•  Zasada pomocniczości polegająca na służbie rodzinie i niesieniu jej pomocy w wychowaniu

   dziecka;

•  Zasada indywidualnego podejścia do dziecka i jego rozwoju oraz rozwoju wspólnoty osób.

    Podkreśla się respekt wobec tajemnicy dziecka, a uwzględniając wychowanka, jako pierwszy

    faktor wychowania, jego wartość, jako osoby;

•  Zasada indywidualnego podejścia do potrzeb, możliwości i problemów rodziny;

•  Zasada współpracy podmiotowej – wypracowywanie wspólnego stanowiska nauczycielki

   i  rodziców wobec dziecka i współdziałanie w procesie jego integralnego wychowania;

•  Zasada rzetelnego i dyskretnego informowania rodziców o postępach dziecka, jego problemach

    i potrzebach  dostrzeganych w trakcie realizacji zadań poprzez rozmowy indywidualne,    

    konsultacje, kąciki dla rodziców, przedstawienie rodzicom podczas rozmów wyników obserwacji  

   i diagnozy dwa razy do roku, spotkania ze specjalistami i respektowaniu postanowień

   specjalistów odnośnie dziecka.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

•  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych

   wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.

•  Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego

   rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.

•  Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych

   dokumentach  zbieranych przez nauczycieli.

•  Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych,

   w   trakcie  indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.

•  Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

•  Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku po przeprowadzeniu

   diagnozy wstępnej i końcowej.

MODEL ABSOLWENTA

Wychowanie dziecka w naszym przedszkolu, zmierza do ukształtowania wychowanka otwartego na dalszy rozwój i zdolnego w przyszłości do:

•  Akceptacji siebie i swojej życiowej sytuacji, co będzie dla niego inspiracją do odpowiedzialności    

   za własny rozwój (fizyczny, umysłowy i obyczajowy), zmierzający do pełni człowieczeństwa  

   oraz do twórczego  przekształcania rzeczywistości, w jakiej żyje.

•  W kształtowaniu swych życiowych postaw jest otwarty na odnoszenie się do wzorców

   osobowych: biblijnych, świętych, postaci historycznych, osób znaczących.

•  Podejmowania i kształtowania odpowiedzialnych relacji osobowych z ludźmi i z Bogiem

   w   postawie świadomej i ufnej zależności od Boga, wolności, odpowiedzialności i wrażliwości na

   potrzeby i problemy drugiego człowieka oraz ofiarnej służby wobec młodszych, słabszych,

   chorych, starszych i ubogich.

•  Wdzięczności wobec Boga i ludzi, pielęgnowania i rozwijania dobra w sobie, z wiarą i nadzieją

   przeżywając sukcesy życiowe oraz w sposób twórczy pokonując trudności i kryzysy.

•  Oceny swojego postępowania i zmiany niewłaściwych postaw i zachowań, podejmowania

   trudnych i  odpowiedzialnych decyzji zdecydowanie opowiadając się po stronie dobra i  

   świadomie rezygnując z tego, co złe.

•  Otwartości na poznawanie historii, tradycji, kultury narodu, rozwijanie ducha patriotyzmu

   zachowując tradycje  i obyczaje rodzinne, narodowe i religijne.

•  Wrażliwości na piękno natury, którą szanuje, pielęgnuje i ochrania oraz zatroskania o znajomość

   i  rozwój kultury.

•  Doceniania wartości i godności życia swojego i innych, dbania o rozwój duchowy, psychiczny

    i   fizyczny  w odniesieniu do perspektywy doczesnej i nadprzyrodzonej.

•  Podjęcia w przyszłości właściwych ról życiowych, obowiązków związanych z nauką, pracą,   

    życiem w rodzinie, społeczeństwie i służenia mu odpowiednio, stosując wiedzę i umiejętności

    w  konkretnych dziedzinach  i  sytuacjach życia.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

•  Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności

    lokalnej.

•  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, władzami samorządowymi, Miejskim

   Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Miejską, Kędzierzyńskim

   Domem Kultury, Domem  Dziennego Pobytu  itp.

•  Współpraca z przedszkolami i szkołami:  uczestniczenie w przeglądach, konkursach, festiwalach,

   badanie losów absolwentów

 • Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne,  oraz udział

   w  niektórych programach  o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

CELE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

•   Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
•   Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
•   Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
•   Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
•   Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
•   Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci 

    i placówki.

PROMOCJA PLACÓWKI

•  Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola;

•  Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym;

•  Popularyzowanie katolickiego wychowania przedszkolnego;

•  Prowadzenie kroniki przedszkola, albumu ze zdjęciami wydarzeń przedszkolnych ;

•  Organizacja uroczystości z udziałem zaproszonych gości;

•  Zabieganie o notatki w prasie;

•  Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;

•  Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

•  Współpraca ze środowiskiem.